Digitální dokumentace pro výrobní pracoviště

Pro výrobních pracoviště dodáváme aplikace pro vytváření i zobrazování dokumentace. Výrobní příkazy, průvodky, pracovní postupy, výkresy - vše je pak dostupné na pracovišti na pár kliknutí.

Digitální dokumentace pracoviště

Před digitalizací: Po digitalizaci:
checkboxred     Pracná aktualizace dokumentace na papíře nebo v MS Excelu checkboxgreen    Snadná aktualizace výrobní dokumentace pomocí aplikací
checkboxred     Tisk na papír checkboxgreen    Nejsou žádné náklady na tisk a distribuci dokumentace.
checkboxred     Zajišťování aktualizace papírové dokumentace na pracovištích  checkboxgreen    Automatizované změny dokumentace v aplikaci na pracovištích
checkboxred     Aktuálnost papírové dokumentace není zaručena. checkboxgreen   Na pracovišti je vždy zobrazena aktuální dokumentace.

Řízení kvalifikace pracovníků ve výrobě

Pro efektivní řízení kvalifikace výrobních pracovníků dodáváme aplikace, které umožňují rychlý zápis školení a snadné udržování kvalifikační matice. Při přihlašování pracovníků v aplikaci na pracovišti je kvalifikace důsledně kontrolována. Mistr pomocí aplikace na smartphonu snadno vyhledává, koho umístit na které pracoviště. Zaškolení pracovníka na nové pracoviště zaznamená na několik kliknutí.

Řízení kvalifikace pracovníků ve výrobě

Před digitalizací: Po digitalizaci:
checkboxred     Evidence školení je vedena v papírové nebo excelové podobě.
checkboxgreen    Snadný zápis a aktualizace školení v aplikacích pro PC a smartphone
 checkboxred     Problematické hledání v papírech a excelových souborech checkboxgreen    Data o školeních jsou uložena v zabezpečené databázi.
checkboxred     Kvalifikace pracovníka na pracovišti není zaručena checkboxgreen    Vyhledání, kdo je zaškolen na která pracoviště je velmi rychlé.
      checkboxgreen   Aplikace na pracovišti kontroluje přítomnost kvalifikovaných pracovníků.

Adresné zveřejňování nedostatků

Ve výrobních a předvýrobních procesech dochází přirozeně ke vzniku nedostatků, které zpožďují zakázky a snižují efektivnost výroby. V mnoha případech o existujících nedostatcích ví jen ti, kteří je způsobují a k vedoucím se dostávají se zpožděním. Naše aplikace zajišťují průběžné zjišťování těchto nedostatků z dostupných databází a jejich jmenovité zveřejňování v halách nebo na pracovištích. 

Adresné zveřejňování nedostatků je ověřený motivační nástroj pro rychlá zlepšení.    

ZverejnovaniNedostatku.png

Před digitalizací: Po digitalizaci:
checkboxred     O aktuálních nedostatcích ví jen ti, kdo je způsobují. checkboxgreen    Nedostatky jsou jmenovitě zveřejňovány v halách nebo na pracovištích. 
checkboxred     Nadřízení dostávají informace o průběhu výroby se zpožděním. checkboxgreen    Nadřízení jsou informováni včas a mohou rychle nasadit opatření pro zlepšení.
checkboxred     Zpoždění předvýrobních etap způsobuje celkové zpožďování zakázek. checkboxgreen    Adresné zveřejňování nedostatků vytváří tlak na rychlá zlepšení.

Uvolňování linek pomocí smartphone

Evidenci uvolňování linek v papírové nebo excelové podobě nahrazujeme aplikací pro smartphone, která umožňuje mistrům rychle obejít linku a zaznamenávat výsledky kontrol pracovišť. Zároveň vynucuje fyzickou přítomnost mistra na každém pracovišti.   

Způsoby kontroly jednotlivých pracovišť jsou definovány v aplikaci, kterou používají technici linky. V ní lze také rychle vyhledávat výsledky provedených uvolnění.

Uvolnění linky

Před digitalizací: Po digitalizaci:
checkboxred     Mistři o uvolnění linky vyplňují papírový formulář. checkboxgreen    Mistři uvolňují linku pomocí aplikace ve smartphonu.
checkboxred     Formulář je možné vyplnit i bez obejití linky. checkboxgreen    Mistr musí skenovat QR kódy na pracovištích a linku fyzicky obejít.
checkboxred     Formuláře jsou ukládány do archivu. checkboxgreen    Data o průběhu každého uvolnění linky jsou uložena v databázi.
checkboxred     Hledání v archivu je pracné a pomalé.  checkboxgreen   Získání informací o uvolněních z databáze je velmi rychlé

Zpětné sledování výroby - traceability

Naše aplikace zajišťují sběr dat o průběhu výroby – přítomnost pracovníků na pracovištích, odvádění výrobků, vstupy materiálů a polotovarů, průběh uvolnění linky a další. Aplikace umožňuje rychlé vyhledávání a třídění podle dní, směn, výrobků a dalších kriterií.

Traceability

Před digitalizací: Po digitalizaci:
checkboxred     Data o skutečném průběhu výroby nejsou důsledně sbírána.
checkboxgreen    Data o průběhu výroby jsou automatizovaně sbírána.
checkboxred     Průběh výrobních procesů je zaznamenáván do papírových formulářů a ty se obvykle pracně přepisují do excelových souborů. checkboxgreen    Data jsou ukládána do zabezpečené databáze.
checkboxred     Hledání v papírovém archivu a excelových souborech je pracné a pomalé.  checkboxgreen    Veškerá data o průběhu výroby je možné snadno a rychle vyhledat.

Operativní plánování výroby

Soudobé ERP systémy obvykle provádějí plánování výroby v týdenních intervalech. Pro přesnější řízení průběhu výroby je potřeba vytvářet operativní plán s přesností na jednotlivé směny. Umíme načítat data plánu z ERP a upřesňovat je v našich aplikacích tak, aby operativní plán výroby odrážel skutečnou situaci ve výrobě a zpřístupňoval tato data pro všechny zapojené profese.

Plánování výroby

Před digitalizací: Po digitalizaci:

checkboxred     Plán výroby v ERP se obvykle mění pouze 1x týdně.

checkboxgreen    Plán výroby je automatizovaně načítán do aplikace pro operativní plánování.
checkboxred     Pro operativní změny v plánu se používají excelové tabulky a e-mail.  checkboxgreen    Aplikace pro operativní plánování umožňuje reagovat na skutečný průběh výroby.
checkboxred     Operativní řízení výroby je nepřesné a problematické. checkboxgreen    Všechny zapojené profese mají přístup k průběžně aktualizovanému plánu.

Plánování směn a vykazování práce

Pro plánování směn na střediscích mohou vedoucí středisek snadno naplánovat rozvržení směn mezi pracovníky v naší aplikaci. V průběhu měsíčního období pak upraví data plánu podle skutečnosti. Mzdová účtárna získá data pro výpočet mezd jedním exportem do excelového souboru.  

PlanovacSmen.png

Před digitalizací: Po digitalizaci:
checkboxred     Mistři sestavují plán směn v excelových souborech za střediska.  checkboxgreen    Mistři snadno naplánují směny pro své středisko ve webové aplikaci.
checkboxred     Na konci měsíce zasílají soubory e-mailem mzdové účetní. checkboxgreen    V průběhu měsíce upraví záznamy podle skutečnosti.
checkboxred     Mzdová účetní importuje větší množství excelových souborů do mzdové aplikace. checkboxgreen    Mzdová účetní získá data pro výpočet mezd za celý závod jedním kliknutím.

Výrobní logistika - Kanban a MilkRun

V případech, kdy zásobování výrobních pracovišť vzhledem k častým změnám není vhodné provádět podle plánu výroby, je vhodné využít metodu MilkRun. Obsluhu výrobních pracovišť může zvládnout jeden pracovník s elektrickým vláčkem, který zajišťuje navážení materiálu a odvoz výrobků podle kanban karet vystavovaných na výrobních pracovištích. Naše aplikace umožňuje vizualizaci aktuálních požadavků na pracovištích pro jejich přehledné plnění.

MilkRun.png

Před digitalizací: Po digitalizaci:

checkboxred     Materiál je dodáván na pracoviště podle plánu, který nemusí odpovídat aktuální situaci. 

checkboxgreen    Navážení materiálu a odvoz výrobků probíhá podle aktuální situace na pracovištích.
checkboxred     Dochází k hromadění materiálu nebo neodvezených výrobků na pracovištích. checkboxgreen    Nedochází k problémům s nedostatkem nebo hromaděním nadbytečného materiálu na pracovištích. 
checkboxred     Pracovníci si zásobování pracovišť zajišťují sami, což snižuje efektivnost výroby. checkboxgreen    Obsluhu pracovišť zvládá jeden pracovník s elektrickým vláčkem. 

Bezpečnost práce - elektronická Kniha úrazů

Používání papírové Knihy úrazů nahrazujeme aplikací, která umožňuje zapisovat úrazy podle stávající legislativy nejen referentům BOZP, ale i mistrům ve výrobě. Kromě správného zapsání umožňuje i dvojfázové rozesílání vybraných informací managementu a ostatním mistrům v souladu s GDPR.

Elektronicka_Kniha_urazu.png

Před digitalizací: Po digitalizaci:
checkboxred     Úrazy zapisuje referent BOZP do papírové Knihy úrazů. checkboxgreen    Úrazy může do elektronické Knihy úrazů zapisovat referent BOZP i mistři. 
checkboxred     Referent předává část informací dále přepsáním do e-mailu.  checkboxgreen    Aplikace pomáhá k vyplnění informací vyžadovaných legislativou i nezaškoleným pracovníkům.
checkboxred     Více informací lze získat pouze zapůjčením papírové Knihy úrazů. checkboxgreen    Aplikace na jedno kliknutí rozešle informace o úrazu e-mailem.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.